Pearl Hand Piece,
Barbara (Yixuan) Wei, 2022

Hand Piece
cotton
29 x 32 cm
Barbara (Yixuan) Wei
Pearl Hand Piece,
Barbara (Yixuan) Wei, 2022

Hand Piece
cotton
29 x 32 cm
Barbara (Yixuan) Wei