Between the line,
Ji Young Kim , 2019

brooch
silver, copper
17 (expanded: 32) x 1 x 1 cm
Ji Young Kim
Between the line,
Ji Young Kim , 2019

brooch
silver, copper
17 (expanded: 32) x 1 x 1 cm
Ji Young Kim