Under The Skin,
Yao Yao, 2018

ring
Copper,Enamel,Glass
2.5 x2.5 x2.5cm
Photo: Yao Yao