Under The Skin,
Yao Yao, 2018

ring
Copper,Enamel,Glass
3.5 x3.5 x2cm
Photo: Yao Yao