Mokume Zeus,
Evgenia Zoidaki, 2018

ring
Recycled silver and copper using the ancient Japanese metalworking technique Mokume Gane.
3cm x 2cm x2cm
Photo: Nikolas Manaios