Blue Tear,
Xu Qian, 2020

brooch
silver, turquoise
4x 3 x 0.5 cm
Photo: Yao Yao